פריט ידע תנורו של עכנאי

פריט ידע תנורו של עכנאי

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף זה נמצא באמצע עריכה ראשונית !!!


הגמרא במסכת בבא מציאה דנה בטהרתו של תנורו של עכנאי, הסוגיה ההלכתית מעלה וויכוח האם תנור מסויים טמא או טהור. במהלך הדיון ההלכתי מתעוררת מחלוקת חריפה על הדרך בה ניתן להכריע וויכוחים הלכתיים. הסיפור המובא להלן הינו ציטוט מתוך הגמרא (פרט לפיסוק ולהוספות בסוגריים) והפרשנות בהקשרים שלנו תובא בסופו.


"...באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו.

אמר להם: אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח.

נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה (ויש אומרים) ארבע מאות אמה.

אמרו לו: אין מביאין ראיה מן החרוב.

חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו.

חזרו אמת המים לאחוריהם.

אמרו לו: אין מביאין ראיה מאמת המים.

חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי כותלי בית המדש יוכיחו.

הטו כותלי בית המדרש ליפול.

גער בהם רבי יהושוע, אמר להם: אם תלמידי חכמים מנצחים זה אז זה בהלכה אתם מה טיבכם?

לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושוע ולא זקפו מפני כבודו של ר"א (רבי אליעזר) ועדיין מטין ועומדין.

חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו.

יצאתה בת קול ואמרה: מה לכם אצל ר"א (רבי אלעזר) שהלכה כמותו בכ"מ (בכל מקום).

עמד רבי יהושוע על רגליו ואמר: לא בשמים היא.

(שואלת הגמרא) מאי (מה) לא בשמים היא? אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול...

אשכחיה (פגש) רבי נתן לאליהו (הנביא) א"ל (אמר לו) מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא (מה עשה הקדוש ברוך הוא באותו הזמן) א"ל (אמר לו): חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני."

(מסכת בבא מציאה דף ע"ט עמוד ב')


פרשנות לסוגיה זו: התעוררה מחלוקת אודות טהרתו או טומאתו של תנור מסויים אשר שמו היה תנורו של עכנאי (ראו אודות משמעותו של השם עכנאי)


עוד אודות סוגיה זו.


חזור לדף הבנייה חברתית ושיח