פריט ידע המודיעין המערכתי - מערכת המושגים הבסיסית

פריט ידע המודיעין המערכתי - מערכת המושגים הבסיסית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בתת פרק זה נבחן גישה אחרת למודיעין - המודיעין המערכתי. תת פרק זה מתבסס על ההבנות שהתגבשו בתתי הפרקים הקודמים בפרק מערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין, כמו כן, מנסה תת פרק זה להתמודד בצורה שונה עם המבוכות שהוגדו בפרק מודיעין במשבר. מתוך ההבנה שקיימות בפרוייקט הצבאי - בטחוני סביבות פעולה השונות מהותית האחת מהשניה, בהן מערכת המושגים הבסיסית שונה, האתגרים אחרים, הכישורים הנדרשים אינם זהים, כך גם ביחס למודיעין. כמו שאתגרו של מפקד הגדוד (כדוגמא) שונה מהותית מאתגרו של ראש הממשלה וסביבתו (המנהלים את האסטרטגיה) ושניהם שונים מאתגרו של מנהל המערכה (האופרטור), כך גם המודיעין הנדרש לכל אחד מהאתגרים הללו אינו זהה. בניגוד לטענה זו תפישת המודיעין המסורתית אינה מבחינה באופן מהותי בין האתגר המודיעיני בסביבות הפעולה השונות. על פי תפישת המודיעין המסורתית מעגל המודיעין, הצי"ח, מערכת היחסים בין יצרן (המודיעין) לצרכן (המפקד/הקברניט) ועוד (כפי שהורחב בתת הפרק תפישת המודיעין המסורתית) הם הם הבסיס לפרוייקט המודיעיני בכל הרמות.

על פי גישתנו, המבחינה כאמור בין סביבות הפעולה השונות, תפישת המודיעין המסורתית הולמת את מאפייניה של הסביבה הטקטית ובה היא רלבנטית ליישום. לעומת זאת, התפישה המסורתית אינה תואמת את הסביבות המערכתיות - אסטרטגיות ובהן היא כושלת פעם אחר פעם. איננו טוענים לביטולה של התפישת המסורתית, וכן איננו טוענים לביטולו של מושג ההתרעה, אנו טוענים כי יש ליישמה בסביבה הטקטית ויש לבחון גישות ופרקטיקות אחרות לסביבות המערכיות - אסטרטגיות. מתיחת ההגיונות המתאימים לסביבה הטקטית (אשר הביאו להצלחות רבות ומשמעותיות בסביבה זו) לרמות המערכתיות - אסטרטגיות היא, להבנתנו, לב הכישלון הקונספטואלי של תפישת המודיעין המסורתית.

התאמתה של תפישת המודיעין המסורתית לסביבה הטקטיתייחודו של המודיעין כמי שמהווה תנאי לשיח המערכתי לאור היותה של המערכה אל מול מערכת יריבה. בהקשר לכך, ייחודו של קצין המודיעין בתוך השיח המערכתי ביחס לשאר קציני המטה בשיח המערכתי (מה ההבדל האיכותי שבין הקמ"ן לקצין הלוגיסטיקה, החימוש, הקשר וכו').


היות שבסביבה המערכתית אין מציאות אובייקטיבית לא ניתן להגדיר את הפרוייקט המודיעיני כמוסד לבירור המציאות כפי שהגדיר זאת יהושפט הרכבי.

בסביבה המערכתית אין חוקיות כל ארוע הוא ייחודי לא היה כמוהו בעבר ולכן בסביבה הזאת החשוב הוא דווקא הקונטקסט הספציפי ולא מה היה בעבר (בניגוד לנטיה המודיעינית לבדוק מה היה בעבר ומכך להסיק על העתיד). חשיבותו של ההקשר

לא ניתן להיכנס לראש של הצד השני – זה הגיון שאין לו מקום בשום סביבה גם לא בסביבה הטקטית !


הפרוייקט המודיעיני להיות שותף בשיח המערכתי (בין מחולל דיון על היריב לשותף בשיח המערכתי).


פיתוח מערכת מושגים אודות המערכת היריבה

אין ניסיון לדעת מה באמת יש מעבר לגבעה


רציונאל המערכת היריבה


דיון באמצעות היריב ולא על היריב


פיתוח מערכת מושגים אודות המערכת היריבה ביחס למערכות הבאות (מתוך ההקשר האסטרטגי הנוכחי ותפישת המערכה הנוכחית)


דיון על המערכה המודיעינית

כיצד ניתן לפגוע ביכולת הלמידה של היריב

ראוי להתייחס למושג שילוביות המופיע כבר בדיון על השיח המערכתי.

חזרה לדף מערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין