פריט ידע הסדנה הקיברנטית - מבנה ידע רשתי

פריט ידע הסדנה הקיברנטית - מבנה ידע רשתי

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מבוא (מתוך תוצרי קבוצת הלמידה הקיברנטית)

מסמך זה הינו תולדה של מסכת הדיונים של "קבוצת הלימוד הקיברנטית", שהוקמה במרכז לחקר המודיעין, על מנת לחקור את השלכותיה של תופעת הסייבר על המפעל האסטרטגי-מודיעיני הלאומי של מדינת ישראל. הולדתה של "קבוצת הלימוד הקיברנטית", מקורה בשתי הבנות ראשוניות בסיסיות: הראשונה היא התהוותו של מרחב קיום ופעולה חדש ומסעיר, המאתגר תפישות וממסדים "מסורתיים" – המרחב הקיברנטי. ההבנה השנייה, הינה ההשלכות האדירות מימדים של מרחב זה על המודיעין הישראלי. הבנות אלה הדגישו את הצורך ביצירתה של מערכת תפישות ומושגים המסדירה את תפקודו של המפעל המודיעיני הישראלי בעולם הסייבר. יש לאמר מספר אמירות כלליות על סוג הדיון שהתפתח במל"ן:

  • דיון זה שונה מהותית מדיונים מקבילים על תופעת הסייבר (לדוגמא באקדמיה או בקרב קהילות גולשים) בשל ההקשר הברור שלו – נקודת ההסתכלות של המודיעין הישראלי. הקשר זה מהווה עוגן קונספטואלי ומכווין את הדיון.
  • לעומת דיונים אחרים המתקיימים במל"ן, דיון זה יחודי בכך שאין אנו צועדים בו על קרקע מוצקה – קרי, אנו נעדרים רקע משותף א-פריורי של התנסויות וחוויות בתחום הסייבר המהווה בסיס לדיון.
  • תכני הדיון שאובים מעולמות תפישות מושגים וידע המעוגנים בהגיון א-מדינתי במובהק. משום כך, האתגר בהכלת ההגיון והתאמתו לעולם של מודיעין מדינתי וממסדים בטחוניים הינו מורכב ביותר.

לאור האמור לעיל, שוטט הדיון בין קטבים שונים של שיח: בין מרחבים מופשטים לאזורי שיח שעניינם ליבון פרטים הנוגעים לתופעת הסייבר ולפעולה בה, בין דיון בסייבר כתופעה תרבותית-טכנולוגית לדיון על המודיעין בסייבר. בנוסף לאמור לעיל, כבר בשלב מוקדם בדיון הובן הצורך במגמת מחקר המלווה את הדיון ו"מזריקה" לו תכנים. על כן, הוחל במל"ן במחקר נושאים שונים במטרה לקדם את השיח – הסייבר על ציר הזמן, ההתמודדות האמ"נית עם הסייבר, ההתמודדות האמריקאית עם הסייבר, השתנותו של האדם בעידן הסייבר, ועוד.

טרור והמרחב הקיברנטי

ז'יל דלז ופליקס גוואטרי - איך הם קשורים לסיפור? האם הם הסיפור?

המרחב הקיברנטי - קהילות חברתיות/ קהילות ידע רשתיות